Learning material

‘Factlab School’ is a collaboration between the Factlab statistic service and SO-rummet. The goal of this collaboration is to provide access, for teachers and students, to the world’s largest database of statistics, as well as to improve the knowledge and use of quality-assured statistics in Sweden’s schools.

Guidelines and lessons

Create your own lessons based on source-referenced facts. Material for teachers, including lessons, are available below (in Swedish). They include PDFs and films that have been developed to make it easy for anyone to get help from Factlab at school. All materials are linked to course and subject plans for elementary and upper secondary schools.

Demokrati och diktatur

I den här uppgiften kommer vi tydliggöra och synliggöra skillnaden mellan demokrati och diktatur. Dessa båda begrepp kommer att ställas mot varandra för att eleverna ska få en uppfattning om demokratins fördelar och diktaturens nackdelar. De mänskliga rättigheterna kommer att vara i centrum.

Europeiska unionen

Syftet med den här uppgiften är att ge elever kunskap om hur EU växte fram samt unionens viktigaste uppgifter. Eleverna kommer att få insyn i vilka EU:s institutioner är och vilka uppgifter dessa institutioner har samt hur lagar stiftas i EU.

Massmediernas roll i det demokratiska samhället

Vad betyder yttrande- och tryckfriheten för demokratin? Syftet med den här uppgiften är att eleverna ska få kunskap om hur viktig yttrande- och tryckfriheten är i ett demokratiskt samhälle, och att det är dessa demokratiska rättigheter som undertrycks i en diktatur.

Befolkningsexplosion - vad beror den på?

Här ska eleverna arbeta med uppgifter kopplade till överbefolkningens orsaker och konsekvenser. Syftet är att tydliggöra hur befolkningssituationen ser ut i världen, varför den ser ut som den gör, hur den kommer att se ut i framtiden, samt vilka konsekvenserna blir. Även urbaniseringen och dess konsekvenser lyfts fram.

Hållbar utveckling - ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet

Syftet med den här uppgiften är att tydlig- och synliggöra för eleverna vad begreppet hållbar utveckling innebär. Eleverna kommer ges tillfälle att reflektera och diskutera kring människornas livsvillkor i Sverige och i omvärlden utifrån en ekologisk, ekonomisk och social dimension.

Lag och rätt - i Sverige och omvärlden

Den här uppgiften kan utgöra ett längre tema i undervisningen kring lag och rätt där eleverna får insyn i det svenska rättssystemet, hur det är uppbyggt samt vilka lagar och straff vi har i Sverige. Detta kommer sedan att ställas i ett omvärldsperspektiv för att ge eleverna en helhetssyn på hur rättssystem, straffrätt och mänskliga rättigheter hänger ihop.

Världshandeln - en del av globaliseringen

Vad menas med positiv och negativ globalisering? Syftet med uppgiften är att ge eleverna insyn i hur världshandeln och globaliseringen hänger ihop.

Den svenska arbetsmarknaden

Syftet med uppgiften är att ge eleverna kunskap om den svenska arbetsmarknaden samt vilka lagar och regler som gäller på arbetsmarknaden. Även jämställdhet mellan män och kvinnor på arbetsmarknaden står i fokus.

Kristendomen och islam - intressant fakta om två världsreligioner

Syftet med den här uppgiften är att tydligt visa i vilka länder i världen som kristendomen och islam är dominerande religioner, samt under vilka levnadsförhållanden människor lever i länder där religionen är dominerande i samhället.

Krig och väpnade konflikter - orsaker och följder

Syftet med den här uppgiften är att med hjälp av statistikverktyget factlab tydliggöra och synliggöra för eleverna varför konflikter och krig uppstår samt vilka följderna blir. Även FN:s roll och den humanitära rätten i konflikter kommer att lyftas fram.

Världen är inte som vi tror, del 1: Födslar

Första delen i en lektionsserie i två delar där vi ska titta på olika framsteg som ägt rum och som har jämnat ut klyftorna i världen. Med hjälp statistikverktyget factlab ska vi visa att världen inte längre är indelad i rika "i-länder" och fattiga "u-länder" som vi utgått ifrån sedan 1960-talet.

Världen är inte som vi tror, del 2: Fattigdom och rikedom

Andra delen i en lektionsserie i två delar där vi ska titta på olika framsteg som ägt rum och som har jämnat ut klyftorna i världen. Huvudsyftet med den här uppgiften är att problematisera indelningen av världen i fattiga och rika länder.

Factlab contains millions of facts from referred sources all over the world. For your convenience the facts are grouped by topic. Regardless of source, the facts are presented in a harmonized format, so that you can easily analyze and compare them.

What Factlab plan suits your needs?

You are always welcome to use Factlab free of charge, which will let you search without limitations. If you are a professional user you also have the opportunity to add even more functions to improve the quality of your work.